Kvaliteta kao brand

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

 1. Korporativna politika?

  Slogan „Odlično je, od Gavrilovića je!" zasniva svoju istinitost na bogatoj osam generacija dugoj, obiteljskoj tradiciji. Daleke 1690. godine u Petrinji se nastanjuju prvi obiteljski preci koji pokrenuvši mesarski obrt nisu mogli ni sanjati da će njihovi potomci tri stoljeća kasnije biti na čelu jedne od najznačajnijih mesnih industrija u ovom dijelu Europe. Dramatične društvene mijene, usponi i padovi, nikada nisu doveli u pitanje osnovnu konstantu - siguran proizvod i vrhunsku kvalitetu na kojoj se inzistira od samih početaka. Iz razvijenog obrta, 1821. godine razvija se mesna industrija koju odlikuje neprekinut rast obima proizvodnje i ugleda, te neprekidna prisutnost na tržištima.

  Strast stvaranja mesnih specijaliteta je temeljni razlog našeg postojanja; strast toliko duboka da je postala tradicijom dužom od 300 godina. Naša misija je stvarati prepoznatljiv okus, te pružati potrošačima jedinstven Gavrilovićev užitak, koristeći najkvalitetnije sastojke uz upotrebu suvremenih tehnologija i procesa.

  Primjenom novih tehnologija, kontrolirajući i upravljajući svim svojim procesima, kontinuiranim informiranjem i educiranjem zaposlenika i potrošača, stalno poboljšavamo vlastiti sustav poslovanja. Zadovoljavanjem strogih zahtjeva međunarodnih normi jamčimo svojim potrošačima visoku kvalitetu i najviši stupanj sigurnosti proizvoda uz maksimalnu brigu o okolišu.

  Stalno investiranje dio je našeg poslovanja. Poboljšanje vlastite konkurentnosti naš je put ka ostvarenju strateškog cilja. U budućnosti vidimo Gavrilović kao jednog od ključnih pokretača regionalne ekonomije, neospornog globalnog lidera i promotora tradicionalnih regionalnih mesnih specijaliteta.

  Ključnu ulogu imaju naše korporativne vrijednosti - šest temeljnih načela koja nas usmjeravaju i vode u svakodnevnom radu. To su:

  1. Odličnost i predanost kvaliteti – jer znamo da su sigurnost, kvaliteta i zaštita okoliša temelj naše tvrtke
  2. Odgovornost - naša najveća odgovornost su zadovoljni potrošači
  3. Učinkovitost - svoj posao odrađujemo najbolje što znamo i možemo, poštujući svoje i tuđe prioritete
  4. Poštovanje i suradnja - sa zaposlenicima, dobavljačima, kupcima i potrošačima izgrađujemo odnose koji se temelje na uzajamnom povjerenju, iskrenosti i poštovanju
  5. Otvorena komunikacija - otvoreno iskazujemo svoje mišljenje te bez predrasuda prihvaćamo i razmjenjujemo stavove i ideje
  6. Spremnost na učenje - mi smo dinamična organizacija koja konstantno uči i unapređuje svoje znanje i vještine kako bismo zadržali vodeći položaj na tržištu i uvijek bili što bolji u svom poslu.

   

  11.02.2013.

  Predsjednik Uprave

  Georg ml. Gavrilović

 2. Politika kvalitete i sigurnosti hrane?

   


   

   

  POLITIKA KVALITETE I SIGURNOSTI HRANE

  Petrinja, 02.09.2019.

   

   

  Gavrilović razvija, proizvodi i prodaje visokovrijedne i zdravstveno sigurne prehrambene proizvode koji oduševljavaju tradicionalnim okusom, inovativnim rješenjima i privlačnim dizajnom.

  Poštujući načela kvalitete i sigurnosti hrane, održavanjem i kontinuiranim poboljšanjima integriranog sustava upravljanja u potpunosti nadziremo realizaciju proizvoda te dokazujemo svojim potrošačima da su nam sigurnost hrane i kvaliteta uz očuvanje okoliša uvijek na prvom mjestu.

  Kupci se odlučuju za Gavrilovićev proizvod jer vjeruju da kupuju najbolji i nasigurniji proizvod za sebe i svoju obitelj. Naša politika se temelji na ispunjenju zakonskih propisa kao i zahtjeva i očekivanja naših kupaca.

  Utvrđivanjem konteksta organizacije, definiranjem potreba i očekivanja zainteresiranih strana, procjenom rizika i prilika, primjenom novih tehnologija, kontrolirajući i upravljajući svim dijelovima proizvodno-distribucijskog procesa te stalnim informiranjem i educiranjem zaposlenika i potrošača, poboljšavamo sustav zdravstveno ispravnih, sigurnih i kvalitetnih proizvoda. Naši se zaposlenici kontinuirano educiraju i svjesni su važnosti sigurnosti hrane i kvalitete u poslovanju te postupaju u skladu s tim.

  Kvaliteta i učinkovitost našeg sustava podrazumijeva zajedničko zalaganje svih zaposlenika na svim razinama kojim zahtijevamo:

   

  • Poslovanje u skladu s definiranim ciljevima, ciljanim vrijednostima, rizicima i prilikama

  • Očuvanje i razvoj ključnih znanja i vještina

  • Jasnu i fleksibilnu raspodjelu odgovornosti i ovlasti

  • Potpunu predanost zadovoljenju zahtjeva kupaca

  • Neodgodivo i trajno otklanjanje uzroka nesukladnosti

  • Održavanje i poboljšavanje komunikacije s dobavljačima, kupcima i zainteresiranim stranama u lancu hrane

  • Kontinuirano prepoznavanje i implementiranje zahtjeva tržišta

  • Praćenje i neprestano poboljšavanje rezultata svojih aktivnosti

   

  Član Uprave

  Georg Gavrilović

 3. Politika okoliša i kako se brinemo o okolišu?

  Gavrilović se kao jedna od najstarijih mesnih industrija u svijetu oduvijek razvija na principima održivosti uz prijateljski odnos prema okolišu te usklađenost sa zakonskom regulativom i svjetskim standardima. Našu opredijeljenost upravljanja okolišem danas dokazuje sustav upravljanja okolišem certificiran prema normi ISO 14001 kojim se obvezujemo na kontinuiranu brigu o okolišu i neprestano poboljšavanje.

  Na čišću i okolišu prihvatljiviju proizvodnju obvezujemo se kroz sljedeća načela:

  • primjena najboljih raspoloživih tehnika u investicijama i razvoju uz osiguranje uvjeta za učinkovitu i okolišu prihvatljivu proizvodnju
  • informiranje i obrazovanje djelatnika - svaki zaposlenik mora znati kako svojim radom utječe na okoliš
  • racionalno korištenje vode kao najvažnijeg prirodnog resursa, praćenjem potrošnje i kontinuiranim unapređenjem kroz obradu i ponovno korištenje upotrijebljene vode
  • smanjenje nastanka otpada uz maksimalno odvajanje i iskorištavanje vrijednih sastojaka sukladno novim saznanjima i tehničkim mogućnostima
  • osiguranje kvalitete otpadne vode, smanjenje onečišćenja prirodnog recipijenta

  Na temelju utvrđenih planova za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, čija je prvenstvena svrha prevencija onečišćenja okoliša, spremni smo brzo reagirati u slučaju izvanrednih situacija.

  Održavamo dobre odnose s državnim tijelima i slijedimo razvoj domaćih, europskih i međunarodnih zakonskih propisa, smjernica i standarda. Kontinuirano procjenjujemo svoj utjecaj na okoliš i o tome informiramo zainteresirane strane. Svoje znanje i iskustvo u upravljanju okolišem dijelimo s poslovnim partnerima.

  03.11.2014.

  Predsjednik Uprave

  Georg Gavrilović

 4. Politika upravljanja energijom?

   

  Petrinja, 01.04.2019.

   

   

   

  U skladu s općom poslovnom orijentacijom i etičkim načelima uspješnog i odgovornog gospodarskog subjekta, svjesni važnosti svoje uloge u društvu, kao i potreba ostalih zainteresiranih strana, obvezali smo se na provedbu politike upravljanja energijom.  

   

  Svoje ciljeve i ciljane vrijednosti vezane uz upravljanje energijom postižemo ulaganjem u najsuvremeniju tehnologiju proizvodnje, adekvatnim projektiranjem i upravljanjem našim procesima pri čemu posebnu pažnju posvećujemo štednji prirodnih resursa kao što su voda, električna energija, gorivo i plin.

   

  Učinkovito upravljanje energijom  osiguravamo kroz upravljanje energetskim aspektima u opsegu Proizvodnja proizvoda od mesa na lokaciji: tvornički krug - Gavrilovićev trg 1, 44250 Petrinja.

   

  Temeljna načela upravljanja energijom zasnovana su na sljedećim opredjeljenjima:

   

  •  Kontinuirano poboljšanje energetske učinkovitosti
  • Osiguranje dostupnosti informacija i svih potrebnih resursa potrebnih za realizaciju općih i pojedinačnih energetskih ciljeva
  •  Osiguranje nabavke energetsko efikasnih poroizvoda i usluga te razvoj energetsko učinkovitih procesa
  • ·      Definiranje konteksta organizacije vezanih uz sustav upravljanja energijom i definiranje potreba i očekivanja zainteresiranih strana
  • ·      Procjena rizika i prilika vezanih uz sustav upravljanja energijom

   

  Definirajući budućnost Uprava Gavrilović d.o.o.  svojim načinom upravljanja osigurava:

   

  • usklađenost sa svim zakonskim propisima
  • resurse i edukaciju potrebnu za provedbu ove politike
  • procjenu djelotvornosti i usklađenosti s postavljenim ciljevima i ciljanim vrijednostima
  • provođenje kontinuiranog poboljšanja sustava upravljanja energijom
  • dostupnost informacija zainteresiranim stranama

   

  U skladu s načelima transparentnosti Uprava Gavrilović d.o.o. osigurala je dostupnost ove politike svojim zaposlenicima i svim zainteresiranim stranama.

   

   

   

   

       Član Uprave

    Georg Gavrilović

 5. Politika zaštite osobnih podataka

  Ovom politikom Uprava društva Gavrilović d.o.o. određuje stav organizacije prema osobnim podacima, definira i potvrđuje pravila i odgovornosti te daje punu podršku sustavu zaštite osobnih podataka. Osobni podaci koje Gavrilović d.o.o. prikuplja i obrađuje u svom radu smatraju se povjerljivom informacijskom imovinom koja je organizaciji ustupljena od strane njihovih vlasnika. Ovim se podacima pristupa sa posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo u skladu sa svrhom prikupljanja.

  Prikupljanje osobnih podataka se provodi isključivo u skladu sa zakonskim propisima i etičkim načelima. Osobne je podatke dozvoljeno obrađivati samo kada za to postoji jasno određena i dokumentirana zakonska osnova ili ugovorni odnos, dok za sve ostale obrade podataka mora postojati jasno dokumentirana privola vlasnika ili njegovog opunomoćenika.

  Dozvoljeno je prikupljati samo one podatke koji su za određenu svrhu stvarno i potrebni. Prije prikupljanja vlasnicima se pruža jasna informacija o razlogu prikupljanja, vrsti obrade i eventualno trećim osobama koje će informacijama pristupati.

  Vlasnicima osobnih informacija omogućujemo pravo na pristup o tome koje osobne informacije posjedujemo i zašto se koriste, omogućujemo im ispravak netočnih i nadopunu osobnih podataka kao i mogućnost uskraćivanja prava na obradu ako se obrada temelji na privoli. Na zahtjev vlasnika, osobne informacije na temelju privole brišu se iz svih sustava. Vlasnik ima pravo na prenosivost svojih osobnih podataka.

  Gavrilović d.o.o. ima uspostavljene i kontinuirano održavane Evidencije obrada osobnih podataka te su definirane odgovorne osobe za svaku obradu (opunomoćenici). Odgovorna osoba osigurava da se u obradu uključuju isključivo osobni podaci za čiju obradu postoji odgovarajuća privola, zakonska osnova ili poslovna potreba.

  Sukladno provedenoj procjeni rizika s aspekta zaštite osobnih podataka, svi procesi i informacijski sustavi dizajnirani su tako da osiguravaju zaštitu osobnih podataka. Podaci se prikupljaju isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluga. Svi podaci se adekvatno osiguravaju.

  Uspostavljene su procedure odgovora na incidente vezane uz narušavanje sigurnosti osobnih podataka te struktura odgovornosti za izvještavanje o ovim incidentima. U slučaju narušavanja osobnih podataka, Gavrilović d.o.o. će u roku od 72 sata po otkrivanju incidenta o tome izvijestiti nadležno tijelo te po potrebi i vlasnike osobnih podataka.

  Prema Odluci o imenovanju tima za zaštitu osobnih podataka od 25.05.2018.g. Uprava je imenovala tim za zaštitu osobnih podataka u kojoj su navedene obveze i odgovornosti članova tima, a Odlukom o imenovanju osobe iz članka 29, stavak 6 Zakona o radu od 25.05.2018. imenovana je osoba ovlaštena za nadzor prikupljanja, obrade, korištenja i proslijeđivanja osobnih podataka u skladu sa odredbama Opće uredbe i nacionalnog zakonodavstva.

  Mjera definiranih ovom politikom moraju se pridržavati svi zaposlenici kao i treće strane koje u okviru svoje suradnje s Gavrilović d.o.o. ostvaruju pristup osobnim podacima.

   

  Petrinja, 25.05.2018.

   

  Član Uprave

  Georg ml. Gavrilović

 6. Kako kupcima jamčimo kvalitetan i siguran proizvod uz kontinuiranu brigu o okolišu?

  Prije nego dođu u potrošačku košaricu, naši proizvodi prolaze mnogobrojne kontrole. Pri tome se kontrole ne obavljaju samo u našem internom laboratoriju nego i u neovisnim eksternim institucijama kao što je Institut za kvalitetu hrane. Osim toga, pogon je pod redovnom kontrolom veterinarske inspekcije.

  Naši proizvodni procesi udovoljavaju najstrožim europskim i američkim standardima kvalitete i sigurnosti. Promatramo li sve faze prerade od sirovine do gotovog proizvoda, mjere kontrole potencijalnih rizika provode se svakodnevno u svim fazama proizvodnje. Da zadovoljavamo sve zahtjeve međunarodnih normi sigurnosti i kvalitete, dokazujemo dobivenim certifikatima:

   - 1998. godine prvi HACCP sustav
   - listopad 2008. – listopad 2014., sustav upravljanja sigurnošću hrane prema ISO 22000:2005
   - 2010. godine zadovoljili smo uvjete za dobivanje Halal certifikata
   - 2010. godine uspostavili smo sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008
   - 2012. godine uspostavili smo sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004
   - 2013. godine implementiran IFS Food
   - 2016. godine uspostavili smo sustav upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2011 

  Dobro razrađen interni Integrirani sustav upravljanja pruža nam podršku u nadzoru i kontroli te stalnom poboljšavanju procesa i proizvoda. Redovitim auditima sustava potvrđujemo visoke standarde kvalitete i sigurnosti hrane u skladu s navedenim međunarodnim normama.

 7. Kako provodimo kontrolu kvalitete?

  Samo u našem vlastitom laboratoriju godišnje provedemo više od 63000 analiza. Ispituje se sve što može utjecati na kvalitetu, sigurnost i okus naših proizvoda. Kako bismo osigurali i neovisne kontrole, svoje proizvode šaljemo i na analizu u Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatski veterinarski institut. To ne činimo zato što moramo, nego iz razloga što vjerujemo da su otvorenost i transparentnost dio naše odgovornosti. 

 8. Zašto su ISO norme i ostali standardi danas neophodni za uspješno poslovanje?

  Današnje tržišne prilike ne dopuštaju zadovoljavanje s postojećim stanjem i uživanje na staroj slavi.

  Prateći sve najnovije svjetske standarde u mesnoj industriji i trgovini, naš krajnji cilj je zadovoljstvo kupca te uvijek biti korak ispred konkurencije. Svaka implementirana norma ili standard, uz stalno poboljšavanje sustava, pokazatelj je naše spremnosti i želje da se udovolji zahtjevima potrošača i zahtjevima novih tržišta.

  ISO norme je izradila međunarodna organizacija za normizaciju ISO. U normama su pobrojani svi zahtjevi koje neka organizacija mora ispuniti, ako želi pokazati da ima i primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001), sustav upravljanja okolišem (ISO 14001), sustav upravljanja energijom (ISO 50001) ili neki drugi sustav, u skladu s tom međunarodno priznatom normom.

  IFS Food je norma njemačkih i francuski trgovačkih lanaca prepoznata od strane kupaca i velikih trgovačkih lanaca kao „najjači" standard u sektoru hrane (SIGURNOST I KVALITETA).

  Pokazati i dokazati, kome? Prije svega, svojim kupcima. Kako bi oni povjerovali da će i prvi i drugi i stoti i svaki sljedeći proizvod koji kupe od nas biti sigurni i standardno kvalitetni uz stalnu brigu o okolišu. Oni koji se bave kvalitetom će vam često reći da „ISO ili neka druga norma nije čarobni štapić, već kutija s alatom". I to je prava istina.

 9. Zašto je važan način dimljenja proizvoda?

  Dimljenje je postupak konzerviranja namirnica star više tisuća godina. Dimljenje kobasica ima i senzoričke svrhe jer se dimljenjem pozitivno utječe na okus, miris, teksturu i boju proizvoda. Osim toga, neke tvari koje nastaju prilikom dimljenja imaju konzervirajuće djelovanje.

  Naši proizvodi prolaze dimljenje na prirodan način bez dodavanja umjetnog dima. Od početka svoga postojanja Gavrilovića, svoje trajne kobasice i šunke odimljavamo na tradicionalan način na bukovini. 

 10. Kakve začine koristimo u proizvodnji?

  Začini se oduvijek koriste za poboljšanje okusa i probavljivosti jela. Kako bi se pronašla adekvatna mješavina, potreban je ne samo „dobar nos“, nego i bogato iskustvo. Naša obiteljska tvrtka ponosi se iskustvom dužim od 300 godina. Za svaki priozvod razvili smo svoju vlastitu smjesu začina, čiji točan sastav ostaje naša dobro čuvana poslovna tajna. Među brojnim dokazima o kontroli kvalitete koje zahtijevamo od svojih dobavljača začina, jedan od najvažnijih je da su svi začini slobodni od genetski modificiranih organizama. 

 11. Koje hranjive vrijednosti navodimo na pakiranjima proizvoda?

  Zakonski propisi nalažu da je navođenje hranjivih vrijednosti na pakiranjima obavezno od 13.12.2016. godine. Međutim, Gavrilović je već i prije tog roka otišao korak naprijed jer od 2011. navodimo takozvanu „veliku petorku", a to su energetska vrijednost, šećeri, masti, masne kiseline i natrij.

 12. Što znači "rok uporabe" na pakiranju proizvoda?

  Rok uporabe je datum koji se mora navesti na ambalaži prehrambenih proizvoda. Potrošača upućuje do kojeg datuma je namirnica u neotvorenom stanju i u adekvatnim uvjetima čuvanja – na hladnom, suhom i tamnom mjestu – pogodna za konzumaciju bez znatnih gubitaka okusa i kvalitete.

  Čim se pakiranje otvori, rok uporabe brže istječe, jer se uporabljivost proizvoda na temelju vanjskih utjecaja, kao npr. temperaturnih i higijenskih uvjeta, različito razvija. Stoga preporučujemo da se otvoreni proizvod potroši u sljedećih nekoliko dana.

 13. Mercedes ili fićo – što mislite, koji auto je kvalitetniji?

  I odmah protupitanje. Što znači „kvalitetniji", odnosno što je kvaliteta?

  Svi znamo što nije – kad naiđemo na nekvalitetu, kad nismo zadovoljni nekim proizvodom ili uslugom. Svatko od nas ima svoju definiciju kvalitete. Ona najpraktičnija kaže: „Kvaliteta je udovoljavanje zahtjevima (Philip Crosby), kakvi god i čiji god oni bili".

  U tom svjetlu, pitanje je li mercedes kvalitetniji od fiće nema smisla. Ako vam treba automobil za grad, uščuvani fićo sasvim će dobro poslužiti. Bezbrižno ćete ga provlačiti kroz prometne gužve, parkirno mjesto će se uvijek naći, a ako vam ga i ogrebu nećete puno žaliti. Za vas je on kvalitetniji.

  No, trebate li sigurnu i udobnu vožnju na duljim relacijama i želite li impresionirati svoje klijente, morat ćete potražiti neko drugo rješenje...možda Mercedes?!